Báo giá dịch vụ kiểm toán 2019

Ngày đăng: 11-02-2020

Kính Gửi Quý Khách Hàng Có Nhu Cầu Báo Giá Dịch Vụ Kiểm Toán

Dear Customers wishing to quote Audit Services

 

Trước hết, IGLOBAL xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của khách hàng trong thời gian qua.

Firstly, IGLOBAL would like to express our honor and thanks for your cooperation during last time

 

Với mong nuốn được cộng tác lâu dài với quý Công ty, hôm nay chúng tôi gửi thư báo giá này đến quý Công ty để bày tỏ mong muốn được chọn là Đơn vị kiểm toán cho quý Công ty trong năm tài chính 2019.

By this letter, we express the desire to be chosen as auditors for you in fiscal year 2019 and we also hope get long-term cooperation with you.

 

Nhu cầu của quý Công ty:

Your demands:

 

Kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2019 theo luật định.

Audit the financial statement for the fiscal year 2019

 

Description of works:

Công việc của chúng tôi:

 

– Tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho cuối kỳ của quý Công ty;

– We will attend your stocktaking for cash on hand, fixed assets and inventories at the balance sheet date

 

–  Kiểm toán theo luật định báo cáo tài chính năm 2019 của quý Công ty.

–  We will carry out an audit of your financial statements of the year 2019 in accordance with the Vietnamese law.

 

Nội dung, trình tự và thời gian thực hiện dịch vụ kiểm toán:

 Extent, order and timing of the audit:

 

Báo cáo tài chính được kiểm toán:

The financial statements:

 

–  Các báo cáo tài chính được kiểm toán gồm Bảng Cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

– The financial statements for the audit include: Balance Sheet, Income Statement, Cash flow Statement and Notes to Financial Statement, which are prepared under Vietnamese Accounting standards.

 

Thời gian dự kiến cho quá trình kiểm toán:

The anticipated timing of the audit process:

 

–  Thời gian dự kiến để tiến hành quá trình kiểm toán là 7 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu kiểm toán.

We anticipate that the timing of the audit process will last 7 working days from beginning to end.

 

Mức giá phí:  chỉ từ 10 triệu VNĐ/năm

Audit fee: only from VND 10million/year­­­

 

Trên đây là những nội dung cơ bản xin được gửi đến quý Công ty. Trường hợp quý Công ty có bất cứ thắc mắc hoặc đề nghị khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

These are fundamental contents that we want to present to you. If you have any further inquiries or suggestions for adjustment, please contact with us:

 

  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN IGLOBAL
  • Điện Thoại: 0932 069 069 – 0932 796 486 – (028) 6687 3399
  • Địa chỉ: 105 Hoa Lan, phường 02, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
  • Website: http://iglobal.com.vn
  • Email: info@iglobal.com.vn