Văn bản

07 chính sách kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 01/2019

04-01-19

Trong tháng 01/2019, nhiều chính sách trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán sẽ chính thức có hiệu lực. 1. Mục tiêu kiểm toán khi lập kế hoạch kiểm toán tổng quát Theo Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN về quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN), việc lập kế...

Đã có Nghị định 157/2018/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng 2019

14-12-18

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng mới bắt đầu áp dụng kể từ ngày 01/01/2019 như sau: - Vùng I: 4.180.000 đồng (tăng 200.000 đồng...

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2017/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

14-12-18

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2017/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ...

Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước sẽ được phát hành dưới hình thức ghi sổ

26-11-18

Đó là một trong những nội dung quan trọng của dự thảo Thông tư quy định về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thay thế Quy chế phát hành tín phiếu NHNN ban hành kèm theo Quyết định số 351/2004/QĐ-NHNN đang được NHNN lấy ý kiến...