Công ty có vốn nước ngoài Quy định và trách nhiệm về báo cáo kiểm toán hàng năm

 

Công ty có vốn nước ngoài (FDI) là doanh nghiệp có vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Để đảm bảo tính minh bạch của thông tin tài chính, pháp luật Việt Nam quy định công ty FDI phải thực hiện kiểm toán và nộp báo cáo tài chính hàng năm.

Bài viết này tổng hợp các quy định và hướng dẫn cụ thể về báo cáo kiểm toán hàng năm đối với công ty FDI.

Công ty có vốn nước ngoài Quy định và trách nhiệm về báo cáo kiểm toán hàng năm

Công ty có vốn nước ngoài và báo cáo kiểm toán hàng năm

Công ty FDI đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, công ty FDI cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về thông tin tài chính.

Để đảm bảo tính minh bạch, khách quan và trung thực của các thông tin tài chính của công ty FDI, Luật Kiểm toán độc lập quy định công ty FDI phải kiểm toán và công bố báo cáo tài chính hàng năm.

Mục đích của báo cáo kiểm toán

Cụ thể, báo cáo kiểm toán nhằm các mục đích sau:

 • Xác nhận tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính do công ty FDI lập
 • Cung cấp thông tin đáng tin cậy cho các bên liên quan như nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế,…
 • Giúp Ban giám đốc công ty FDI hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ

Nội dung báo cáo kiểm toán

Báo cáo kiểm toán công ty FDI bao gồm các nội dung chính:

 • Danh mục tài liệu kèm theo
 • Mục tiêu, phạm vi và phương pháp kiểm toán
 • Kết luận kiểm toán về báo cáo tài chính của công ty
 • Kiến nghị của kiểm toán viên đối với công ty

Công ty có vốn nước ngoài Quy định và trách nhiệm về báo cáo kiểm toán hàng năm

Quy định về báo cáo kiểm toán cho công ty có vốn nước ngoài

Theo Luật Kiểm toán độc lập, tất cả công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), không phân biệt tỷ lệ vốn nước ngoài, đều phải kiểm toán và công bố báo cáo tài chính hàng năm.

Đối tượng áp dụng

Các loại hình doanh nghiệp sau đây phải kiểm toán báo cáo tài chính:

 • Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
 • Công ty liên doanh với nước ngoài
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài

Trình tự, thủ tục

Quy trình kiểm toán và báo cáo tài chính của công ty FDI như sau:

Bước 1: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Bước 2: Tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm

Bước 3: Công ty kiểm toán độc lập lập báo cáo kiểm toán

Bước 4: Công ty FDI nộp báo cáo kiểm toán cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh

Báo cáo kiểm toán hàng năm của công ty có vốn nước ngoài

Báo cáo kiểm toán hàng năm là văn bản do công ty kiểm toán độc lập lập, thể hiện ý kiến về báo cáo tài chính của công ty FDI.

Nội dung báo cáo

Báo cáo kiểm toán bao gồm các nội dung chính:

Mở đầu

 • Danh mục tài liệu kèm theo
 • Mục tiêu, phạm vi và phương pháp kiểm toán

Nội dung chính

 • Kết quả kiểm tra, đánh giá các khoản mục trên Báo cáo tài chính
 • Ý kiến của Kiểm toán viên về tính trung thực, hợp lý

Kết luận

 • Kết luận chung về Báo cáo tài chính
 • Kiến nghị của Kiểm toán viên với Ban giám đốc công ty

Hình thức và thời hạn báo cáo

Báo cáo kiểm toán được lập bằng văn bản và có chữ ký, đóng dấu của công ty kiểm toán.

Thời hạn hoàn thành và nộp báo cáo kiểm toán tối đa là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Các yêu cầu về báo cáo kiểm toán cho công ty có vốn nước ngoài

Để đảm bảo tính khách quan, độc lập, báo cáo kiểm toán FDI cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Về chủ thể kiểm toán

 • Phải là công ty kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính công nhận
 • Tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, không có xung đột lợi ích

Về tiêu chuẩn, chất lượng

 • Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và quốc tế
 • Thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm tra, thu thập bằng chứng
 • Đưa ra ý kiến chuyên môn khách quan, trung thực

Như vậy bảo đảm tính độc lập, khách quan và chất lượng của báo cáo kiểm toán.

Công ty có vốn nước ngoài Quy định và trách nhiệm về báo cáo kiểm toán hàng năm

Trách nhiệm của công ty có vốn nước ngoài trong việc nộp báo cáo kiểm toán hàng năm

Sau khi có báo cáo kiểm toán, công ty FDI có trách nhiệm nộp cho cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh.

Các cơ quan nhận báo cáo

Công ty FDI nộp báo cáo kiểm toán cho:

 • Cơ quan Thuế: xác định nghĩa vụ thuế
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư: cấp Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh
 • Ngân hàng: làm căn cứ cho vay vốn, mở tài khoản

Trình tự, thủ tục nộp báo cáo

Công ty FDI thực hiện nộp báo cáo theo trình tự sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm bản chính báo cáo kiểm toán

Bước 2: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến các cơ quan

Bước 3: Xác nhận việc tiếp nhận hồ sơ và lưu giữ báo cáo

Như vậy, công ty FDI có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời để phục vụ công tác quản lý của các cơ quan chức năng.

Quy trình nộp báo cáo kiểm toán hàng năm cho công ty có vốn nước ngoài

Quy trình nộp báo cáo kiểm toán cho công ty FDI được thực hiện qua 4 bước chính như sau:

Bước 1: Lập và ký báo cáo kiểm toán

Công ty kiểm toán hoàn thành báo cáo, ký và đóng dấu xác nhận.

Bước 2: Công ty FDI công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Công bố trên trang thông tin điện tử (nếu có) hoặc niêm yết công khai tại trụ sở công ty.

Bước 3: Nộp báo cáo kiểm toán cho các cơ quan chức năng

 • Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến cơ quan thuế, phòng đăng ký kinh doanh
 • Lưu giữ biên nhận của cơ quan chức năng

Bước 4: Lưu trữ hồ sơ, báo cáo kiểm toán

Lưu trữ đầy đủ tại trụ sở chính của công ty FDI.

Như vậy, quy trình báo cáo đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật.

Các khoản phí liên quan đến báo cáo kiểm toán hàng năm cho công ty có vốn nước ngoài

Khi thực hiện kiểm toán và báo cáo tài chính, công ty FDI phải chi trả một số khoản phí liên quan như:

Phí dịch vụ kiểm toán

Mức phí do hai bên thỏa thuận dựa trên:

 • Quy mô, tính chất hoạt động kinh doanh
 • Thời gian, nhân sự tham gia
 • Mức độ kiểm toán chi tiết

Công ty kiểm toán thường báo giá dựa trên ngày công lao động.

Phí nộp báo cáo tài chính

Mức phí nộp hồ sơ và bản báo cáo cho cơ quan chức năng theo quy định nh ## Thủ tục và hồ sơ cần chuẩn bị khi nộp báo cáo kiểm toán hàng năm cho công ty có vốn nước ngoài

Thủ tục nộp báo cáo

Công ty FDI thực hiện thủ tục nộp báo cáo như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ nộp báo cáo

Bước 2: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan chức năng

Bước 3: Xác nhận việc tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ

Hồ sơ nộp báo cáo

Hồ sơ nộp báo cáo kiểm toán bao gồm:

 • Bản chính Báo cáo kiểm toán
 • Bản chính Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
 • Công văn đề nghị nộp báo cáo của công ty FDI

Các bản chính phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Giám đốc và Kế toán trưởng công ty.

Các rủi ro và lợi ích của việc nộp báo cáo kiểm toán hàng năm cho công ty có vốn nước ngoài

Rủi ro

 • Tăng chi phí cho kiểm toán và nộp báo cáo
 • Phát sinh sai sót khi lập và kê khai báo cáo
 • Bị xử lý vi phạm nếu không thực hiện đúng quy định

Lợi ích

 • Báo cáo tài chính đáng tin cậy hơn
 • Thể hiện tính minh bạch trong hoạt động
 • Tạo niềm tin với nhà đầu tư và đối tác
 • Hỗ trợ công tác quản trị doanh nghiệp

Do đó cần cân nhắc giữa chi phí và lợi ích mang lại khi lập kế hoạch kiểm toán và báo cáo.

Sự cần thiết của báo cáo kiểm toán hàng năm đối với công ty có vốn nước ngoài

Báo cáo kiểm toán hàng năm là yêu cầu bắt buộc và hết sức cần thiết đối với công ty FDI vì những lý do sau:

 • Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam
 • Đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp
 • Cung cấp thông tin đáng tin cậy cho cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan
 • Giúp cải thiện công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp
 • Tăng uy tín và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp

Như vậy, báo cáo kiểm toán giúp hoạt động của công ty FDI được đảm bảo an toàn, hiệu quả và bền vững.

Kết luận

Báo cáo kiểm toán hàng năm là yêu cầu bắt buộc đối với công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam. Bài viết đã hướng dẫn chi tiết các quy định, trách nhiệm và quy trình liên quan đến báo cáo kiểm toán. Đây là cơ sở quan trọng để công ty FDI tuân thủ pháp luật và nâng cao tính minh bạch hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932 069 069
0932 796 486